Apres moi Regina Spektor

Lyrics

  • Song lyrics Redakcja
I must go on standing
You can't break that which isn't yours
I must go on standing
I'm not my own, it's not my choice

Be afraid of the lame
They'll inherit your legs
Be afraid of the old
They'll inherit your souls
Be afraid of the cold
They'll inherit your blood
Apres moi, le deluge
After me comes the flood

I must go on standing
You can't break that which isn't, isn't, yours, yours
I must go on standing
I'm not my own, it's not my choice

Be afraid of the lame
They'll inherit your legs
Be afraid of the old
They'll inherit your souls
Be afraid of the cold
They'll inherit your blood
Apres moi, le deluge
After me comes the flood

Be afraid of the lame
They'll inherit your legs
Be afraid of the old
They'll inherit your souls
Be afraid of the cold
They'll inherit your blood
Apres moi, le deluge
After me flood

Fevral dostat chernil i plakat,
Pisat o Fevrale navzryd,
Poka grohochushaya slyakot
Vesnoyu chornoyu gorit.

Fevral dostat chernil i plakat,
Pisat o Fevrale navzryd,
Poka grohochushaya slyakot
Vesnoyu chornoyu gorit.

Be afraid of the lame
They'll inherit your legs
Be afraid of the old
They'll inherit your souls
Be afraid of the cold
They'll inherit your blood
Apres moi, le deluge
After me comes the flood

I must go on standing
You can't break that which isn't yours
I must go on standing
I'm not my own, it's not my choice

I must go on stan-stan-ding-dong
You can't, can't break that, that
Which isn't, isn't yours, yours

I must go on stan-stan-ding-dong
I'm not, not my own, own
It's not, not my choice.
Rate this interpretation
contributions:
Redakcja
Redakcja
anonim