Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej Wywrota.pl (dalej „Witryna”, „Serwis internetowy”) oraz aplikacji mobilnej „Śpiewnik Wywroty” (dalej „Aplikacja”).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. O wszelkich zmianach będziemy informować, aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” niniejszej Polityki prywatności. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oraz z aplikacji po dacie opublikowania zmienionej Polityki prywatności zostanie uznane za poinformowane, będzie podlegać i będzie uznane za akceptację zmian w każdej zmienionej Polityce prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Lune Spółka z o.o. z siedzibą Jana Długosza 3/b 51-162 Wrocław, Polska (dalej „My”, albo Wydawca”) - wydawca serwisu internetowego Wywrota.pl, Śpiewnika Wywroty oraz aplikacji mobilnej Śpiewnik Wywroty.

W sprawie pytań i wniosków dotyczących danych osobowych skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Dane zbierane automatycznie

 • Wydawca nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Witryny czy Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
 • Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 • Dane zbierane automatycznie mogą służyć Wydawcy do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
 • Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

Zbieranie danych osobowych

Możesz korzystać z naszej strony bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Aby założyć konto i umożliwić dostęp do spersonalizowanej zawartości musisz podać:

 • Twoje imię lub pseudonim
 • poprawny adres e-mail

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziesz mógł w korzystać ze spersonalizowanych opcji Witryny i Aplikacji.

Dane z sieci społecznościowych

Aby ułatwić proces rejestracji Aplikacja i Witryna może, za Twoją zgodą, uzyskiwać dostęp do podstawowych informacji o Twoim koncie w serwisie społecznościowym, takich jak Apple, Facebook, Google, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, płci, urodzin, aktualnego miasta i adresu URL zdjęcia profilowego.

Przetwarzanie danych osobowych

Zbierane przez Wydawcę dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu działalności - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wydawcy, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, publikację treści oraz zarządzanie Twoją aktywnością w serwisie internetowym;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Wywroty oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Prawa i obowiązki Użytkownika

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wydawcę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

W celu zbierania informacji na temat oglądalności artykułów sponsorowanych korzystamy z rozwiązań spółko WhitePress sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała. link do polityki prywatności.

Możemy również współpracować z wybranymi dostawcami zewnętrznymi takimi jak Google Analytics, w celu umożliwienia korzystania z technologii śledzenia i usług remarketingowych w Aplikacji i Witrynie poprzez wykorzystanie plików cookie pierwszej kategorii i plików cookie stron trzecich, aby analizować i śledzić korzystanie z Aplikacji i Witryny przez użytkowników, określać popularność określonych treści i lepiej rozumieć aktywność online. Uzyskując dostęp do Aplikacji, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie twoich informacji przez tych zewnętrznych dostawców. Nie przekazujemy danych osobowych tym zewnętrznym dostawcom.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas aktywności Twojego konta, a także po jego dezaktywacji w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia dezaktywacji konta.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres aktywności konta lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Wywrota.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Polityka prywatności dla osób nieletnich

Nie pozyskujemy świadomie informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które zebraliśmy od dzieci poniżej 13 roku życia, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.


Dane kontaktowe

Lune Sp. z o.o.
Jana Długosza 3/b
51-162 Wrocław, Polska
NIP 8952231403
KRS 0000904967
Regon 389191040


Formularz kontaktowy online


Ostania aktualizacja: 30 stycznia 2021